Preek roepingenzondag

In deze weken waarin er geen openbare zondagse mis kan plaatsvinden, plaatsen we wekelijks de lezingen en de preek op de website zodat je thuis op deze manier toch kunt meevieren. Deze week is het roepingenzondag.

EERSTE LEZING: Hand. 2,14a.36-41
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: “Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt.” Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten wij doen, mannen, broeders?” Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal roepen.” Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: “Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die zijn woorden aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

TUSSENZANG : Ps. 23
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.

Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING: 1 Petr. 2,20b-25
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonden gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

EVANGELIE: Joh. 10,1-10
In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen zij niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”

PREEK roepingenzondag
In mijn werk in het diakonaat van de parochie in Delft en Veghel kwam ik vaak in contact met hulpverleners die werken in de zorg! Mensen die werken in zieken of verzorgingshuizen, onder verstandelijke gehandicapten, in gevangenissen of als mantelzorger. Al snel bemerk ik hoe deze mensen in hun werk staan. Of zij met hun hart bij de mensen willen zijn of het werk gewoon zien als een baan om geld te verdienen. Ja, en recent alle mensen die werken met corona patienten. Mensen in de zorg die met hart en ziel bij de mensen zijn haal je er gewoon uit. Zij hebben geduld en tijd voor mensen. Nemen mensen zoals ze zijn. Veel respect heb ik voor dit soort hulpverleners. Zij bouwen een band en relatie op met mensen die het moeilijk hebben. Zij zijn als herders voor mensen. Je haalt ze eruit mensen met een missie ofwel mensen die zich geroepen voelen of laten roepen.

In het evangelie van Roepingenzondag wordt duidelijk dat de herder ook roept! Hij trekt voor zijn schapen uit! Hij kent zijn schapen! Hij is anders dan een dief die komt alleen maar om te rover, te stelen en te slachten, hun interesseren de schapen helemaal niets. Het enige wat hem interesseert is het vlees en wol van het schaap! Voor handel en economische gewin! Tegen deze achtergrond staat de Goede Herder, hij heeft hart voor de schapen, hij kent de schapen, Hij kent de schapen bij naam en heeft een goede band met zijn schapen. De Goede Herder leeft voor Zijn schapen, met inzet voor eigen leven. Hij kent de schapen, niet oppervlakkig, maar vanuit zijn Hart. Hij kent ieder schaap en heeft met ieder schaap een bijzondere band en elk schaap mag zijn zoals die is.

De Herder in dit verhaal is Jezus, maar dat wist u ongetwijfeld wel! Jezus kent de mensen niet oppervlakkig maar uit zijn hart. Zoals Hij de Vader kent en de Vader Hem, zo kent Hij ons. Hij is onze Herder en geeft de liefde van God door. Gekomen omdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.

Op roepingenzondag wordt nog eens extra de aandacht gevraagd voor roepingen binnen onze kerk en het religieuzen leven.

Nu ga ik preken voor eigen volk/ parochie. Wij hier hebben geluisterd naar de goede herder. Afgelopen zaterdag zijn wij daar nog getuigen van geweest bij de wijding van Jan. Jan die luisterde naar zijn stem en de Goede Herder wil volgen. Zich vrij heeft willen maken voor God en herder wil zijn voor de mensen! Om het christelijke geloof te verspreiden. Ambassadeur durven zijn van de blijde boodschap!

De kerk zoekt mensen met een visie, durf en misse, die geloven in het evangelie. Want de kerk heeft hard mensen nodig en het is om het zo te zeggen vijf voor twaalf. Maar toch zegt vandaag de goede Herder: “ Ik ben de deur van de schapen.” Vertrouw op mij!

Maar wie? Wie laat zich nog roepen voor een functie binnen de kerk of voor het religieuze leven? Jonge mensen met deze roeping liggen in deze tijd niet voor het oprapen, want de secularisering en het individualisme is ook hard toeslagen en daarmee het aantal roepingen voor de kerk. De persoonlijke vrijheid van mensen staat vaak hoog genoteerd en men streeft naar eigen verantwoordelijkheid. Het zelf doen en beslissen staat hoog in het vaandel. Niet je gelaten roepen……… maar zelf de keuzes maken staan hoog genoteerd bij jonge mannen en vrouwen in deze wereld. En jonge mensen binden zich ook minder snel voor het leven. Maar door dit alles blijft God toch roepen!

En ik, ik geloof in de toekomst van de kerk, ik geloof in de toekomst van het religieuze leven. Ik geloof ook in jonge mensen. Want wij hebben voor deze jonge mannen en vrouwen een goed spiritueel verhaal. We hebben nog actieve geloofsgemeenschappen & kloostergemeenschappen in Nederland rond de levend een verrezen Heer. Geloofsgemeenschappen die het evangelie in 2020 handen en voeten geven. Ik zou tegen veel jonge mensen willen zeggen kom maar, jullie zijn welkom. Jullie zijn welkom in de wijngaard van de Heer!

Ik probeer herder te zijn voor mensen en vooral voor de minsten! Voor zieken en armen. Mensen vragen mij weleens of dit zwaar is en dan antwoord ik: Vaak wel, maar door er met je hart te zijn voor deze mensen ervaar je ook een gevoel van wederkerigheid en geven de mensen mij vaak meer terug dan ik geef. Met je hart te zijn en zoals de Goede Herder!
Hier put ik positieve energie uit en geeft mij weer de kracht om door te gaan!

Beste mensen, tot slot wil ik de roeping die vele hebben als vrijwilligers vandaag ook noemen. De vele vrijwilligers die werken voor de kerk in welke vorm dan ook. Ook dit is roeping, zij laten zich roepen en geroepen om een gedeelte van hun vrije tijd te besteden aan de kerk. Hulde hiervoor. Zoals vandaag zijn er toch ook weer veel vrijwilligers actief. Ik denk aan de lector, koster, acolieten, het koor, de collectanten. Maar ook de mensen die alles hebben voorbereid, de liturgie de bloemen, de boekjes afdrukken en zich ontfermen over het vouwen. En in de week al die werkgroepen, de pastorie wacht, de kerkschoon-maak, open kerk. Allen die werken in de diaconie! Kortom al die vrijwilligers, en ik hoop dat ik niemand vergeet! Vaak zeg ik tegen vrijwilligers: U komt als geroepen! En weet wel dat de kerk niet meer zonder dit hele leger vrijwilligers de boodschap kan verkondigen. Zo kunnen wij allen geroepen zijn, als wij ons maar laten roepen! Wij worden vandaag geroepen om, zo goed als God zijn, herder zijn. Herder te zijn en hart te hebben voor elkaar. In de zorg, als vrijwilliger of met een functie binnen de kerk. Daar zijn wij allen tot geroepen!

En tegen jonge mannen en vrouwen in de wereld wil ik zeggen, luister goed, misschien roept Hij jou wel tot een taak in de kerk of het religieuze leven. Je bent welkom, het is een mooi leven en ik kan daar van getuigen. Amen.

Hans van Bemmel ofm

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.