Preek Hemelvaart

EERSTE LEZING: Hand. 1, 1-11
Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen, die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven, toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest, die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

TUSSENZANG : Ps. 47
Refrein:
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.

Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.

Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

TWEEDE LEZING: Ef. 1, 17-23
Broeders en zusters,
ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam, die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

EVANGELIE: Mt. 28, 16-20
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg, die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

PREEK
Beste broeders en zusters, ik wens u allen vrede en alle goeds toe van de verrezen Heer!
Ongetwijfeld kennen jullie het gevoel van: Je in de steek gelaten voelen! Als ik hier aan denk komt bij mij altijd spontaan het woord verweesd boven. Verweesd achterblijven! Het komt zo vaak voor en vaak meer als wij denken.
Ik wil in het kort ingaan op twee voorbeelden die alles met elkaar te maken hebben je verweesd voelen!

Laatst sprak ik een eenzame vrouw. Ze zei: de dagen duren voor mij heel lang en ik voel me dan zo alleen en zielig. In deze corona tijd zie ik niemand en ik kan nergens naar toe! Ik zie dan op tegen elke dag. Vaak voel ik me zo verweesd zei ze!

Maar ook in de kerk kunnen wij ons verweesd voelen. De kerken worden steeds leger en als je nog naar de kerk ga vragen andere zich af: Ben je gek? De kerk waar wij allen eens zo gehecht aan waren wordt vaak op de tv en in de krant belachelijk gemaakt! De secularisering neemt steeds grotere vormen aan en vaak voelen gelovigen zich ook verweesd! Ook staan financieel en de aantallen kloosterlingen onder druk. Verweesd in deze tijd! Hoe zou het worden na het corona tijdperk.

Misschien moeten de leerlingen, die aanwezig waren bij zijn Hemelvaart, dit ook gevoeld hebben. Er valt niets meer te vieren. De uitbundigheid na zijn verrijzenis is voorbij en Jezus neemt nu echt afscheid. In de laatste 40 dagen hadden zijn leerlingen nog het idee om Hem in hun midden te hebben. Maar nu gaat Jezus weg! De leerlingen staren nog wel naar boven, zoals u hoorde in handelingen, maar dat helpt niet meer! Daar worden zij ook op attent gemaakt. Mannen van Galilea wat staat gij naar de hemel te kijken? Jezus, die van u weggenomen is, is naar de hemel! En eens zal Hij op de zelfde manier terugkeren! En de leerlingen bleven verweesd achter! Vanaf dat moment moeten zij op eigen benen staan. Zij zullen vanaf dat moment de kerk moeten dragen en haar opdracht moeten gaan vervullen. Ook de leerlingen zullen aan de slag moeten.

In het evangelie van vandaag staat: Gaat over de hele wereld en verkondigt het evangelie. Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Beetje moeilijk in onze ordes en congregaties? Niet iedereen onder ons is zo mobiel meer. Ja, en dan komt het op schouders van de jongeren! Die niet in grote aantallen meer aanwezig zijn. Wat kunnen wij dan? Door onze manier van samenwonen hier, maken wij ook zijn evangelie bekend aan anderen. Met elkaar leven en elkaar aandacht geven is heel evangelisch.  

Beste mensen, hier ligt ook de boodschap voor ons! Voor alle broeders en zusters. We komen er niet uit als wij stil in een hoekje blijven zitten. Dat was ook niet de opdracht naar zijn leerlingen toe. Wij zullen ook moeten getuigen van Hem. Wat mij de laatste tijd erg raakt is dat wij weer een missionaire/diaconale kerk moeten worden. Vroeger toen onze kerken nog vol zaten ging de missionaris op reis om het evangelie te gaan brengen onder heidenen in andere werelddelen. Nu is het anders. De rollen zijn omgedraaid nu moeten wij de boer op in ons land zelf! Dit kan heel positief zijn. Wij zullen niet bij de pakken neer moeten gaan zitten maar hier liggen nieuwe uitdagingen en kansen voor ons. Te beginnen vlak bij huis in Den Bosch? Zoals de leerlingen het gingen doen in hun eigen streek van Judea en Samaria. Wij hebben een goed verhaal, een mooi evangelie en nog mooie en bloeiende gemeenschapen. Dit alles moet toch blijdschap en hoop geven voor de toekomst! Zo kunnen ouderen religieuzen een thuis maken voor de jongeren die er op uit trekken. Dat is dan een echt evangelisch leven.

Ik vertel jullie een verhaal van broeder Franciscus!
In één van de eerste communiteiten in Asssi, waar hij leefde, kwam een verweesde arme vrouw aan de deur! Zij vroeg iets te eten! Maar de broeders hadden zelf gebrek dus was er ook niets aan voedsel in huis! Het enige wat nog in huis was is een bijbel! Hij gaf de broeders de opdracht om deze aan de vrouw te geven zodat ze deze bijbel kon verkopen voor eten! Want zei de Heilige Franciscus, daarin staat precies hoe wij moeten handelen.

Hoe kunnen wij hier handelen in dit huis?
Bezoek eens iemand die weinig bezoek krijgt, die verweesd is? Hulp aan daklozen aan de deur.
Vul het zelf maar in?………………………….?
Dan maken wij het evangelie zichtbaar!

Br. Hans van Bemmel ofm

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.