Bezinning oud & nieuw

Gelezen in de Oudjaarsviering van de bewoners van het Stadsklooster.

Lezing: Numeri 6 22-27
En de Heere sprak tot Mozes, zeggende:
Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:
De Heere zegene u, en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.

PSALM 67
God zij ons genadig, hij zegene ons,
doe zijn aanschijn over ons lichten: sela
dat op aarde uw weg zij geweten,
onder alle volken uw heil,
en de volken u loven, o God,
u loven de volken tezamen,
elk land deelt in de jubelende blijdschap.
Want gìj richt de volken naar recht.
Gij leidt alle landen op aarde. sela
En de volken loven u, God,
u loven de volken tesamen.
De aarde gaf haar gewas:
God, onze God, wil ons zegenen.
Hij wil ons zegenen, God.
Eerbied voor hem en ontzag
tot de verste einden der aarde!

Hier zijn wij,
een kleine kudde
in een kleine kerk
in een stad.
in de kleine uurtjes.
Maar we zijn er.
We hebben ons ontrukt
aan de warmte van ons bed;
we hebben de duisternis,
de kou getrotseerd.
We zijn gekomen om Hem te aanbidden
die de alfa en de omega is,
begin en einde van onze tijd.

Leidraad in deze middernachtelijke viering
is psalm 67.
Deze psalm heeft een refrein:
‘En de volken loven U, God,
U loven de volken tezamen.’
Dat is de hartenwens van de psalmist:
‘dat op aarde Gods weg wordt gekend
en alle volken Hem loven….
Eerbied voor Hem en ontzag
tot de verste einden der aarde!’

Maar hoe zit dat dan met onze psalm 67?
De psalm begint
met de zegen van Aäron en zijn zonen
over de Israëlieten uit het boek Numeri,
de zegen die Franciscus uitsprak over br Leo.
Dat begin mogen we nooit vergeten:
God, onze God, wil ons zegenen,
daartoe roept Hij Abraham uit Ur op weg,
daartoe zendt hij Aäron en zijn zonen.
En dit kleine begin van één man en één volk
moet een wereldwijde beweging worden,
zoals het kleine Kind in de kribbe bij Bethlehem
een licht zal blijken dat heel de wereld verlicht.

Psalm 67 baant een weg
van het kleine en eenvoudige begin van Kerstmis
naar de stralende epifania Domini voor heel de wereld.
Dat wereldwijde licht blijft altijd geworteld
in de zegen van God,
die alle volken goed wil doen, geen kwaad,
die ons aanmoedigt, dat wij leven.
Hier zijn wij, gekomen op de achtste dag,
om Hem te aanbidden die de alfa en de omega is,
en het nieuwe jaar uit zijn hand te ontvangen.
Hij zegene ons, dat wij leven.

Br. Rangel OFM

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.