Visie

In onderstaand visiestuk is te lezen wat wat onze visie naar binnen en naar buiten toe is.

Stadsklooster San Damiano wordt gevormd door vrouwen en mannen, die ervoor kiezen om Christus na te volgen in de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi.

Dit heeft zowel uitwerking naar binnen als naar buiten:

Naar binnen
Omdat wij leden zijn van verschillende religieuze ordes hebben wij ieder (ofm, ofmcap, osc en ofs) onze eigenheid en eigenstandigheid. Het is het onze verantwoordelijkheid om broederlijk of zusterlijk te leven, naar elkaar om te zien en elkaar te dragen in vreugde en nood.
Als leden van de verschillende religieuze ordes verrijken we elkaar. Wij zoeken elkaar in wat gemeenschappelijk is en respecteren wat verschillend is. In gesprek en gedrag stimuleren we het uitdiepen van de eigen en de gezamenlijke roeping.
Wij leven in een gemeenschap, waar persoonlijke kwaliteiten worden erkend en gewaardeerd, waar ruimte is voor ieders persoonlijke vrijheid, ontplooiing en werkzaamheden. Wij dragen elkaar in onze zwakheid en kwetsbaarheid. Wij zoeken naar evenwicht tussen draaglast en draagkracht. Wij bieden elkaar veiligheid en vertrouwen en zijn uit op het geluk van de ander.
We bouwen aan onze gemeenschap door samen te bidden, te bezinnen, te eten en elkaar (ook informeel) te ontmoeten. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor ons gemeenschappelijke huis.

Naar buiten
Wij maken deel uit van Gods Schepping die zich voortdurend ontwikkelt. Zo is ook ons Stadsklooster een project dat nooit af is en zich kenmerkt door openheid voor wat zich aandient, flexibiliteit in het vinden van oplossingen en zo een dynamisch geheel blijft.
Wij zetten ons ervoor in om bewust en spaarzaam om te gaan met al het goede wat onze zuster Moeder Aarde biedt.
Wij maken deel uit van de wereldwijde rooms-katholieke Kerk. Vanuit onze spiritualiteit beschouwen we ons als broeder en zuster van alle christenen en ook van andersgelovigen, zoekers, twijfelaars, niet-gelovigen, kortom alle mensen die op ons pad komen.
Wij geven vorm aan een eenvoudige, goed verzorgde manier van bidden en vieren, waarin -vanuit onze waardevolle traditie- we steeds proberen om aan te sluiten bij het geloof en de leefwereld van de mensen van vandaag.
Onze openheid en gastvrijheid geven wij concreet gestalte in ons dagelijkse leven in gebed, pastorale en diaconaal-sociale zorg, in het bijzonder in de stad waarin wij wonen.

Tot lof en eer van Christus. Amen

Tekst is tot stand gekomen in huisvergadering van 27 februari 2024

Reacties zijn gesloten.