Bezinning Maria Tenhemelopneming met kruidenwijding

Deze bezinning is uitgesproken door br. Rangel op de vooravond van Maria Tenhemelopneming.

Begroeting van Maria van broeder Franciscus van Assisi.
1Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin,
heilige moeder Gods, Maria,
die als maagd kerk zijt geworden.
2En uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel,
die door Hem gewijd werd
met zijn allerheiligste beminde Zoon
en de Heilige Geest , de helper,
3In wie was en is
alle volheid van genade en al het goede.
4Wees gegroet, zijn paleis,
Wees gegroet, zijn tent,
Wees gegroet, huis,
5Wees gegroet, zijn kleed,
Wees gegroet zijn dienares,
Wees gegroet zijn moeder
6En gij, alle heilige deugden,
die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest
wordt ingestort in de harten van de gelovigen
om van de ongelovigen mensen te maken
die trouw zijn God.

Bezinning
De begroeting van Maria die wij zojuist gebeden hebben, is rijk aan kleuren uit de bijbel en de liturgie. Het is een kruidenboeket dat Franciscus voor Maria samengesteld heeft kun je zeggen, of een genezend kruidenboeket voor ons als gelovigen.
Heel duidelijk horen we er het Evangelieverhaal van de Aankondiging in doorklinken. Bijna alle elementen daarvan zijn in de Begroeting aanwezig: ontvangenis, moederschap, heilige Geest, uitverkiezing, genade, dienares…
Bij Franciscus roept Maria allereerst het beeld op van een vrouw in wie het Woord vlees kon worden, in wie God mens kon worden. De menswording van de Zoon in Maria staat dus zeer centraal. Maar dan valt op dat er ook duidelijke verwijzingen zijn naar de liturgie van een kerkwijding: kerk, gewijd, huis, paleis, woontent.. Deze twee mysteries, die van de Menswording en van de Kerk als woontent van God, maken de structuur van de Begroeting uit en ze vloeien in elkaar over. De Menswording is de Kerkwijding van Maria en alle gelovigen en iedere Kerkwijding is een Menswording. Het ene mysterie wordt beeld voor het andere en omgekeerd. Maria is maagd én kerk tegelijk. Het woordje gewijd dat daarop volgt, verwijst daar ook naar. De ontvangenis is een wijding, wijding namelijk tot een heilige plaats waar God wil wonen. Maria wordt gewijd met de Zoon, door de Heilige Geest, de helper. Die toevoeging Helper verwijst naar de belofte van Jezus dat Hij een Helper zou sturen. Die Helper blijkt dan later de power bij het stichten van de Kerk. Zo verschuift het beeld Kerk als woonplaats van God naar de Kerk als gemeenschap. Bij volheid van genade denken we weer aan de woorden van de engel. De volheid van genade is de Mensgewordene zelf. Hij is dé gave bij uitstek en dus ál het goede. Dit laatste is een geliefde en beroemde uitdrukking van Franciscus en we mogen doordenken aan een andere typische uitdrukking: het goede aan de Heer God teruggeven. In u was en is. Dat verwijst tegelijk naar de historische gebeuren van de Menswording en naar de bijbelse betekenis daarvan. Het gaat om een blijvende aanwezigheid. Nu volgt er zes keer wees gegroet met zes beelden die weer beide mysteries van de Menswording en van de Kerk als woontent van God oproepen. Tenslotte volgt er een schijnbaar vrij abrupte overgang. Maar voor Franciscus zijn deugden draagsters van Gods aanwezigheid. De kerk van de hele Begroeting is God wonen onder de mensen. De instorting van de deugden is een soort incarnatie. Door de instorting van de deugden wordt de gelovige gewijd als woonplaats van God en wordt God in hem opnieuw mens. Opvallend is dat dit gebeurt in de vorm van een groet. Zoals je iemand met een bos bloemen of kruiden wil groeten, zo klinkt wees gegroet en nemen wij als het ware de groet van de engel, de groet van God over…
Op deze feestdag kunnen wij als gelovigen deze begroeting als een kruidenboeket aannemen, een kruidenboeket dat achtergebleven is; dat veel kleuren, geuren en geneeskracht heeft. Wij worden uitgenodigd om deze te zien vanuit de ogen van God en zo naar onszelf te kijken, om onszelf zo in te schakelen in het grootste heilsperspectief, het perspectief van God te zien waartoe wij net als Maria bestemd zijn.

Reacties zijn gesloten.